Jaunumi

2019/2020. mācību gada VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSA UZVARĒTĀJI

Imanta Ziedoņa vārdos nosauktā radošā konkursa "DZĪVESPRIEKS UN DARĪTGRIBA SĀKAS AR PASAULES IZBRĪNU!" Dzelzavas pamatskolā un Cesvaines vidusskolā uzvarētāji, saskaņā ar žūrijas lēmumu, ir: 
1. vietas ieguvēji - Enija Butreho, Gustavs Sidorenko, Katrīna Stikāne, Kārlis Jankovskis, Raivo Gļeba, Rihards Pēčs.
2. vietas ieguvēji - Gustavs Broks, Sabīne Šanho, Sabīne Zane Cimuška, Samanta Donāse; Uldis Bergvalds.
3. vietas ieguvēji - Alvis Darents Antonovs, Arnis Bergvalds, Gustavs Garbatovičs, Rēzija Kļaviņa, Ralfs Roziņš, Sandis Bergvalds, Terēze Turka, Zane Frinde. 
Konkursa uzvarētāji norādīti visās konkursa vērtēšanas grupās, nenorādot informāciju skolu un klašu dalījumā, ar mērķi nodrošināt personas datu aizsardzības prasības.  

ĀRIJA SKRIDES PRĒMIJA - cesvaines vidusskolā! 

Saskaņā ar 2019.gada 2.septembrī parakstīto vienošanās starp Nodibinājumu "SKRIDES FONDS" un Cesvaines vidusskolu, sākot ar 2019./2020. mācību gadu "Ārijas Skrides prēmija" tiks piešķirta arī Cesvaines vidusskolas audzēkņiem. Izveidotās prēmijas mērķis ir motivēt skolēnus gūt panākumus un attīstīt radošās prasmes. 
Prēmija par sasniegumiem eksaktajās zinātnēs 1. un 2.pusgadā - vienam 8-9.klašu grupas skolēnam un vienam 10-12.kašu grupas skolēnam. Katrā klašu grupā prēmiju piešķirot skolēnam, kuram ir lielākā atzīmju summa eksaktajos priekšmetos (ģeogrāfija, bioloģija, fizika, ķīmija, matemātika), pie nosacījuma, ka vidējā atzīme ir vismaz 7,5 balles un nevienā no eksaktajiem priekšmetiem vērtējums nav zemāks par 7.  
Prēmija vizuālā mākslā tiek piešķirta katrā klašu grupā (1-4.klase, 5-9.klase un 10-12.klase), konkursa žūrijai izvērtējot skolēnu iesniegtos radošos darbus, atbilstoši norādītajai vizuālā darba tēmai un nolikumam. Uzvarētāji tiek noteikti veicot anonimizētu darbu vērtēšanu, ko veic konkursam izveidota neatkarīga žūrijas komisija.
 

RADOŠĀ KONKURSA “LAIKMETA MIRKĻI NOVADĀ – VIETAS UN PERSONĪBAS” UZVARĒTĀJI

Radošā konkursa "LAIKMETA MIRKĻI NOVADĀ – VIETAS UN PERSONĪBAS" uzvarētāji: 
1. vietas ieguvēji - Anete Šķēle, Mārtiņš Markuss Ozoliņš, Megija Tropa, Rihards Pēcš; 
2. vietas ieguvēji - Daniels Šulcs, Edijs Gutāns, Raivo Gļebs; 
3. vietas ieguvēji - Agnija Nagle, Agnese Štimmere, Ludvigs Kuncis, Diāna Grundule, Madara Lukaševica, Rēzija Kļaviņa, Alvis Pudulis, Aleksis Plotka. 
Konkursa uzvarētāji norādīti visās konkursa vērtēšanas grupās, nenorādot informāciju skolu un klašu dalījumā, ar mērķi nodrošināt personas datu aizsardzības prasības.  

radošais konkurss “Laikmeta mirkļi novadā – vietas un personības”

Madonas, Lubānas, Ērgļu, Varakļānu un Cesvaines novada izglītības iestāžu audzēkņiem

Konkursa nolikums

 
1. Konkursa ideja un mērķis
Izzināt, apkopot, analizēt un radošā veidā pasniegt stāstus par savu dzimto vietu – tuvāko apkārtni un tur mītošajiem cilvēkiem. Uzklausot vecākus, vecvecākus, radus, draugus, kaimiņus un jebkuru, kurš var palīdzēt ar informācijas iegūšanu, uzzini stāstus par savas dzimtās vietas: mājas, ielas, pilsētas, kā arī līdzcilvēku vēsturi.
2. Konkursa uzdevums
Uzrakstīt vai nofilmēt uzzināto un izpētīto stāstu par savu dzimto vietu.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens Madonas, Lubānas, Ērgļu, Varakļānu un Cesvaines novada izglītības iestāžu 5.–12. klases audzēknis, kurš konkursa darbu iesniegs atbilstīgi norādītajām prasībām, tādējādi apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.
3.2. Dalībnieki konkursā piedalās individuāli.
4. Darbu iesniegšana
4.1. Darbi ir iesniedzami no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. oktobrim.
4.2. Konkursa pieteikumā ir jānorāda autora vārds,  skola, klašu grupa (5-9 vai 10-12) un autora vai tā pārstāvja (vecāka vai klases audzinātāja) kontaktinformācija – tālruņa nr., e-pasta adrese.
4.3. Konkursa darbs un pieteikums ir jāiesniedz Skrides fondam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: skridesfonds@gmail.com 
5. Darba noformējums
5.1. Konkursa darba stils un apjoms ir dalībnieka brīva izvēle.
5.2. Darbs ir jāiesniedz latviešu valodā, ievērojot latviešu valodas literārās normas.
6. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana
6.1. Konkursa darbus vērtēs īpaši izveidota žūrija.
6.2. Konkursa dalībnieki tiks iedalīti 2 grupās:  5.–9. klases un 10.–12. klases skolēni.
6.3. Atsevišķā konkursā tiks vērtēti Dzelzavas pamatskolas skolēnu darbi.
6.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 20. novembrī fonda mājaslapā www.skridesfonds.lv. 
6.5. Ar konkursa uzvarētājiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi, atbilstoši pieteikumā norādītajai kontaktinformācijai.
7. Dalībnieku apbalvošana
7.1. Augstāk novērtēto darbu autoriem abās klašu grupās ir paredzētas naudas balvas: 1. vietas ieguvējiem – 50 EUR, 2. vietas ieguvējiem – 30 EUR, 3. vietas ieguvējiem – 20 EUR.
7.2. Papildus žūrijas noteiktajām balvām fonda dibinātāji un žūrijas locekļi var piešķirt īpašās balvas.
8. Papildu informācija
8.1. Iesniedzot savu darbu konkursam, dalībnieki konkursa organizatoriem nodod tiesības izmantot konkursantu darbus un publicēt tos bez papildu atlīdzības.
8.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru.
8.3. Ja rodas neskaidrības par šā nolikuma noteikumu interpretāciju, skaidrojumu sniedz konkursa organizatori.
8.4. Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pasta adresi: skridesfonds@gmail.com.
9. Personu datu apstrādes apjoms un mērķis
9.1. Iesniedzot savu pieteikumu konkursam, autors piekrīt sekojošu personas datu apstrādei – autora vārds, skola, klašu grupa un autora vai tā pārstāvja kontaktinformācija.
9.2. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt darbu vērtēšanu atbilstoši šī nolikuma 6.2. un 6.3. punktam un sazināties ar tiem darbu autoriem, kuri tiks atzīti par uzvarētājiem katrā no grupām.  

 

DZEJAS KONKURSA UZVARĒTĀJI 

 
Dzejas konkursa "MANAI LATVIJAI - 100" uzvarētāji: 
1. vietas ieguvēji - Evelīna Cimuška, Terēze Gluščuka, Džeina Viskova, Laila Līdaka; 
2. vietas ieguvēji - Dāvis Circāns, Līva Šanho, Dita Ceriņa; 
3. vietas ieguvēji - Madara Lukaševica, Patrīcija Trokša, Andra Kalniņa, Monika Kantele. 

Konkursa uzvarētāji norādīti visās konkursa vērtēšanas grupās, nenorādot informāciju skolu un klašu dalījumā, ar mērķi nodrošināt personas datu aizsardzības prasības.

 
 

dzejas konkurss "Manai Latvijai - 100" 

Madonas, Lubānas, Ērgļu, Varakļānu un Cesvaines novada izglītības iestāžu audzēkņiem

Konkursa nolikums

 

1. Konkursa ideja un mērķis
Dzejas konkurss tiek rīkots, Latvijas valsts simtgadību sagaidot, un tā mērķis ir rosināt skolēnus iepazīt savas dzimtas, novada un valsts vēsturi, kultūru, personības un to sasniegumus, kā arī Latvijas dabu, ievērojamas un nozīmīgas vietas tuvākā un tālākā apkārtnē; attīstīt skolēnu radošā darba iemaņas.
2. Konkursa uzdevums
2.1. Uzrakstīt un iesūtīt fondam oriģinālu, pašsacerētu patriotisku dzejoli (dzejoļus).
2.2. Īsā aprakstā (5–7 teikumi) raksturot savu darbu, pamatot, žanra, stila un tēlu izvēli.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens Madonas, Lubānas, Ērgļu, Varakļānu un Cesvaines novada izglītības iestāžu 1.–12. klases audzēknis, kurš konkursa darbu iesniegs atbilstīgi norādītajām prasībām, tādējādi apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.
3.2. Dalībnieki konkursā piedalās individuāli.
4. Darbu iesniegšana
4.1. Dzejoļi ir iesniedzami no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 30. aprīlim.
4.2. Konkursa pieteikumā ir jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija – tālruņa nr., e-pasta adrese.
4.3. Konkursa darbi (dzejolis vai dzejoļi, apraksts un pieteikums) ir jāiesniedz Skrides fondā, nosūtot tos uz adresi skridesfonds@gmail.com.
5. Darba noformējums
5.1. Konkursa darba stils, žanrs un apjoms ir dalībnieka brīva izvēle.
5.2. Darba apraksts (pieteikums) ir jāiesniedz latviešu valodā, ievērojot latviešu valodas literārās normas.
6. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana
6.1. Konkursa darbus vērtēs īpaši izveidota žūrija.
6.2. Konkursa dalībnieki tiks iedalīti 3 grupās: 1.–4. klases skolēni, 5.–9. klases skolēni un 10.–12. klases skolēni.
6.3. Atsevišķā konkursā tiks vērtēti Dzelzavas pamatskolas skolēnu darbi.
6.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 20. maijā fonda mājaslapā www.skridesfonds.lv.
6.5. Ar konkursa uzvarētājiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi.
7. Dalībnieku apbalvošana
7.1. Augstāk novērtēto darbu autoriem visās klašu grupās ir paredzētas naudas balvas: 1. vietas ieguvējiem – 50 EUR, 2. vietas ieguvējiem – 30 EUR, 3. vietas ieguvējiem – 20 EUR.
7.2. Papildus žūrijas noteiktajām balvām fonda dibinātāji un žūrijas locekļi var piešķirt īpašās balvas.
8. Papildu informācija
8.1. Iesniedzot savu darbu konkursam, dalībnieki konkursa organizatoriem nodod tiesības izmantot konkursantu darbus un publicēt tos bez papildu atlīdzības.
8.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru.
8.3. Ja rodas neskaidrības par šā nolikuma noteikumu interpretāciju, skaidrojumu sniedz konkursa organizatori.
8.4. Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu skridesfonds@gmail.com.

 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSa „MEISTARA PĒDĀS” uzvarētāji 

Atbilstoši žūrijas vērtējumam vizuālās mākslas konkursa "Meistara pēdās" uzvarētāji ir:
 
1-4 klašu grupā: 
 1. vieta - Aleksandrs Matīss Penels, Estere Mizuka
 2. vieta - Rūta Venerta Liepiņa, Kārlis Jankovskis
 3. vieta - Justīne Blumberga, Undīne Lūse

Veicināšanas balvas: Sandis Liepiņš, Raivo Gļeba

5-9 klašu grupā: 
 1. vieta - Denija Krūmiņa, Rēzija Kļaviņa
 2. vieta - Jūlija Manuilova, Agnija Pēča, Lauma Vanaga, Ance Austra Vilmane
 3. vieta - Laura Lauva, Paula Silava

Veicināšanas balvas: Anna Apsīte, Jolanta Dinaburska, Sigita Kalniņa, Vineta Tomiņa, Sandis Liepiņš, Igors Rihards Berezins. 

10-12 klašu grupā: 
 1. vieta - netiek piešķirta
 2. vieta - dalīta: Annija Cīrule un Megija Rauza
 3. vieta - netiek piešķirta. 

vizuālās mākslas konkurss „Meistara pēdās”

Madonas, Cesvaines un Lubānas novada izglītības iestāžu audzēkņiem

Konkursa nolikums

1. Konkursa mērķis un ideja
Novadnieks, latviešu glezniecības vecmeistars Arijs Skride (1906–1987) ir dzimis tagadējā Dzelzavas pagasta Boķu mājās. Mākslinieks ir impresionistiskās ainavas pamatlicējs Latvijas glezniecībā. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par latviešu vecmeistaru darbiem, iepazīt Madonas novada pazīstamākos māksliniekus, rosināt Madonas novada skolēnus apmeklēt Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāli.
2. Konkursa uzdevums
2.1. Līdz 2017. gada 16. aprīlim apmeklēt Arija Skrides gleznu izstādi Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālē.
2.2. Izvēlēties sev tuvāko mākslinieka gleznu.
2.3. Īsā aprakstā (līdz 5 teikumiem, iekļaujot izvēlētās gleznas nosaukumu) pamatot savu izvēli, aprakstot mākslas darbu.
2.4. Konkursa darbu izstrādes varianti:
2.4.1. veikt gleznas brīvu kopiju;
2.4.2. izvēloties kādu fragmentu vai detaļu no konkrētās gleznas, papildināt to ar savu ideju.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens Madonas, Lubānas un Cesvaines novada izglītības iestāžu 1.–12. klases audzēknis, kurš konkursa darbu iesniegs atbilstīgi norādītajām prasībām, tādējādi apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.
3.2. Dalībnieki konkursā piedalās individuāli.
4. Darbu iesniegšana
4.1. Zīmējumi ir iesniedzami no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 30. aprīlim.
4.2. Konkursa darba pieteikuma aprakstā ir jānorāda arī autora vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija – tālruņa Nr., e-pasta adrese.
4.3. Konkursa darbi ir jāiesniedz Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā Skolas ielā 10 Madonā, norādot pieteikumā minētos datus, kā arī nosūtot šā nolikuma 4.2. punktā minēto informāciju uz fonda e-pastu skridesfonds@gmail.com.
5. Darba noformējums
5.1. Konkursa darba formāts un tehnika ir dalībnieka brīva izvēle.
5.2. Darba apraksts (pieteikums) ir jāiesniedz latviešu valodā.
6. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana
6.1. Konkursa darbus vērtēs īpaši izveidota žūrija.
6.2. Konkursa dalībnieki tiks iedalīti 3 grupās: 1.–4. klases skolēni, 5.–9. klases skolēni un 10.–12. klases skolēni.
6.3. Atsevišķā konkursā  tiks vērtēti Dzelzavas pamatskolas skolēnu darbi.
6.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 15. maijā fonda mājaslapā www.skridesfonds.lv.
6.5. Ar balvu ieguvējiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi.
7. Dalībnieku apbalvošana
7.1. Visu klašu grupu labāko darbu autoriem ir paredzētas naudas balvas: 1. vietas ieguvējiem – 50 EUR, 2. vietas ieguvējiem – 30 EUR, 3. vietas ieguvējiem – 20 EUR.
8. Papildu informācija
8.1. Iesniedzot savu darbu konkursam, dalībnieki tiesības izmantot viņu darbus un publicēt tos bez papildu atlīdzības nodod konkursa organizatoriem.
8.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru.
8.3. Ja rodas neskaidrības par šā nolikuma noteikumu interpretāciju, skaidrojumu sniedz konkursa organizatori.
8.4. Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu skridesfonds@gmail.com.
 
Apstiprināts: 2017.gada 30.martā - Nodibinājuma “Skrides fonds” valdes priekšsēdētājs Andris Skride

 

ARIJA SKRIDES izstāde "Bezgalīgā ainava"

No 2017.gada 10.marta līdz 16.aprīlim Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā apskatāma Latvijas ainavu gleznotāja, "Purvīša ainavu glezniecības skolas" pārstāvja - Arija Skrides (1906-1987) gleznu izstāde "Bezgalīgā ainava". 

 

Par izstādes vadmotīvu ir kļuvis reiz mākslinieka rakstītais vēstulē muzejam: "Mana radošā darba pamatā vienmēr ir bijusi ainava - daba tās bezgalīgajā daudzveidībā. Arī attēlojot cilvēkus vai tie būtu lauku ļaudis vai zvejnieki, es viņus redzu vienotībā ar apkārtējo dabu".

Izstāde ir spilgts apliecinājums gleznotāja rakstītajam un ļauj skatītājiem iepazīties ar Skrides daiļradi sākot no 20.gs. 20 gadiem līdz pat 80.gadu vidum. Atklājot viņa daiļradi caur viņam tuvāko žanru - ainavu, kur dominē lauku skati, ņirb mazpilsētu ieliņas ar tās iedzīvotājiem, parādās pa kādam Rīgas skatam, motīvi ar zvejniekiem un strādniekiem.

Ekspozīciju veido darbi no Latvijas Mākslinieku savienības, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma,  un privātkolekcijām. (Teksts - Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs)

Plašāka informācija par izstādi Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja lapā: http://madonasmuzejs.lv/Pasniegtas "ARIJA SKRIDES PRĒMIJAS" 

2016.gada 20.decembrī Dzelzavas pamatskolas skolēniem tika pasniegtas Arija Skrides prēmijas par teicamām sekmēm eksaktajos mācību priekšmetos 8-9.klašu vērtējumā un veicināšanas balvas tiem skolēniem, kuru vidējais vērtējums bija gandrīz teicams. 

Attēlā Skrides fonda dibinātājs - kardiologs Andris Skride un Dzelzavas pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni  - Arija Skrides prēmijas Laureāti un veicināšanas balvas ieguvēji. 

 

Eseju konkursa "Gleznoju Latvijas simtgadi" rezultāti

Atbilstoši žūrijas vērtējumam eseju konkursa "Gleznoju Latvijas simtgadi" uzvarētāji ir:

5-6 klašu grupā: 

 1. vieta - Anete Tropa
 2. vieta - Rihards Pēčs
 3. vieta - Rūdolfs Briedis

7-9 klašu grupā:

 1. vieta - Oskars Goters
 2. vieta - Agnese Pipcāne
 3. vieta - Agnija Pēča un Katrīna Baltā

10-12 klašu grupā:

 1. vieta - netiek piešķirta
 2. vieta - Kitija Lazdupe
 3. vieta - Iluta Bistrova

Apsveicam konkursa uzvarētājus un pateicamies visiem skolēniem par aktīvo dalību konkursā, vēlam panākumus nākotnē un labas sekmes mācībās! 

Attēlā: aktīvākie eseju konkursa dalībnieki 7-9 klašu grupā - Dzelzavas pamatskolas audzēkņi ar konkursa žūrijas pārstāvjiem - literāro redaktori Sanitu Dāboliņu un Skrides fonda dibinātāju Andri Skridi. 

 

Eseju konkurss "Gleznoju Latvijas simtgadi" nolikums

2018. gada 18. novembrī svinēsim Latvijas simtgadi. Latviju veido ikkatrs no mums. Katram mums ir savas domas, kā valsti padarīt stiprāku, bagātāku, varenāku, taisnīgāku un skaistāku. Ko es darītu valsts labā, ja būtu politiķis, skolotājs, ārsts vai inženieris? Ko es paveiktu sava dzimtā novada attīstībai? Ņem rokā ideju otu un glezno – savu Latviju kā labāko valsti pasaulē!

 
1. Konkursa mērķis un ideja
1.1.  Rīkojot šo konkursu, organizatori vēlas rosināt skolēnu interesi par valsti kā vienotu sistēmu, par idejām, kas ļautu Latvijai attīstīties un pastāvēt saules mūžu.
2. Konkursa uzdevums
2.1. Uzrakstīt eseju par tēmu „Gleznoju Latvijas simtgadi”.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens Madonas un Cesvaines novada izglītības iestāžu 5.–12. klases audzēknis, kurš konkursa darbu iesniegs atbilstīgi norādītajām prasībām, tādējādi apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.
3.2. Dalībnieki konkursā piedalās individuāli.
4. Darbu iesniegšana
4.1. Esejas ir iesniedzamas no 2016. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 31. oktobrim.
4.2. Pieteikumā ir jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija – tālruņa numurs un e-pasta adrese.
4.3. Eseju var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu: skridesfonds@gmail.com.
5. Darba noformējums
5.1. Ieteicamais teksta apjoms – 500 līdz 600 vārdu.
5.2. Darbs ir jāiesniedz latviešu valodā.
6. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana
6.1. Konkursa darbus vērtēs īpaši izveidota žūrija, sevišķi uzmanību pievēršot:
6.1.1. darba atbilstībai tematam;
6.1.2. loģiskam idejas izklāstam un pamatojumam;
6.1.3. darba oriģinalitātei.
6.2. Konkursa dalībnieki tiks dalīti trīs grupās: 5.–6. klases skolēni, 7.–9. klases skolēni un 10.–12. klases skolēni.
6.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. novembrī mājaslapā www.skridesfonds.lv; ar balvu ieguvējiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi.
7. Dalībnieku apbalvošana
7.1. Labāko eseju autoriem tiks piešķirtas naudas balvas: 1.vietas ieguvējam – 50 EUR, 2.vietas ieguvējam – 35 EUR, 3.vietas ieguvējam – 25 EUR.
7.2. Papildus žūrijas noteiktajām balvām fonda dibinātāji var piešķirt īpašās balvas.
8. Papildu informācija
8.1. Iesniedzot savu eseju konkursam, dalībnieki tiesības izmantot viņu darbus un publicēt tos bez papildu atlīdzības nodod konkursa organizatoriem.
8.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru.
8.3. Ja rodas neskaidrības par šā nolikuma noteikumu interpretāciju, skaidrojumu sniedz konkursa organizatori.
8.4. Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu skridesfonds@gmail.com.
 
Rīgā, 2016.gada 29.septembrī