Nolikums Cesvaines pamatskolai

Gleznotāja Arija Skrides prēmija Cesvaines vidusskolā

Gleznotāja Arija Skrides (1906-1987) prēmijas par Cesvaines vidusskolas skolēnu sasniegumiem mācību darbā un aktīvu radošo darbību nolikums.


 

I. Vispārīgie noteikumi          

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā pasniedzama Arija Skrides prēmija skolēniem, kas izrāda centību mācību darbā un aktivitāti radošajā jomā Cesvaines vidusskolā (turpmāk tekstā minēts kā – nolikums).

2. Nolikums attiecas uz Cevaines vidusskolas skolēniem.

3. Skolēniem ir iespēja kandidēt uz vienreizēju prēmiju EUR 50 apmērā mācību gada I. un II. semestrī.

II . Mērķis un uzdevumi

4.  Nolikuma mērķis ir motivēt skolēnus censties gūt panākumus, attīstīt savas radošās izpausmes. 

5. Nolikuma uzdevumi:

5.1. popularizēt novadnieka, ainavu gleznotāja Arija Skrides piemiņu;

5.2. veicināt skolēnu izaugsmi;

5.3. noskaidrot un atbalstīt veiksmīgākos, kā arī radošākos skolēnus;

5.4. padziļināt skolēnu interesi par mācībām, mākslu;

5.5. veidot atbildīgu skolēnu attieksmi pret mācību darbu.

III. Vērtēšana

6. Prēmija tiks izsniegta vismaz vienam 8-9.klases skolēnam un vismaz vienam 10-12.klases skolēnam, ja tie atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām, katru mācību semestri eksaktajās zinātnēs un II. semestrī vizuālajā mākslā.

6.1. Prēmija 8.- 9. klašu un 10-12.klašu skolēniem eksaktajās zinātnēs. Prēmiju saņem skolēns, kuram ir lielākā atzīmju summa eksaktajos priekšmetos (ģeogrāfija, bioloģija, fizika, ķīmija, matemātika):

6.1.1. vienādas atzīmju summas gadījumā  priekšroka olimpiāžu un konkursu dalībniekiem;

6.1.2. minimālā vidējā atzīme prēmijas saņemšanai - 7,5 balles un nevienā no minētajiem priekšmetiem vērtējums nav zemāks par 7 ballēm ;

6.1.3. ja uz prēmiju kandidē 3 un vairāk skolēni ar vienādu augstāko atzīmi un vienādu papildus aktivitāšu skaitu, balvu saņem tas, kuram augstāka vieta olimpiādē vai konkursā;

6.1.4. ja vērtējums un aktivitāšu rezultāti ir vienādi, balvas fonds tiek dalīts uz kandidātu skaitu.

6.1.5. prēmija tiek pasniegta I. un II. mācību semestrī;

6.2. Prēmija vizuālajā mākslā 1. - 12.klašu skolēniem. Prēmija tiks izsniegta katras klašu grupas skolēnam, kurš izrāda īpašu talantu vizuālajā mākslā un kura darbu žūrija ir atzinusi par atbilstošu nolikumam:

6.2.1. prēmijas ieguvēju nosaka konkursa kārtā ko organizē Cesvaines vidusskolā pēc fonda pārstāvja izvirzītas tēmas.

6.2.2. konkursa darbi tiek vērtēti trīs grupās: 1.-4. klašu grupā, 5.-9. klašu grupā un 10-12.klašu grupā;

6.2.3. konkursa darbus skola nosūta fonda pārstāvim izvērtēšanai;

6.2.4. prēmijas ieguvēju nosaka fonda pārstāvja izveidota neatkarīgu ekspertu komisija;

6.2.5. prēmija tiek pasniegta II. mācību semestrī.

7. Fonda pārstāvji var noteikt papildus balvas vai veicināšanas balvas.

8. Iespējama arī skolas inicializēta speciālas prēmijas pasniegšana par īpašiem skolēna sasniegumiem valsts vai starptautiskā mērogā, kas veicina skolas un Latvijas atpazīstamību, saskaņojot ar fonda pārstāvi. 

9. Kandidātus izvērtē un prēmijas ieguvējus nosaka skolas Pedagoģiskā padome, informējot fonda pārstāvjus par izvirzīto prēmijas kandidātu mācību sasniegumiem un saskaņojot prēmiju saņēmējus ar fonda pārstāvi. 

 

Prēmijas dibinātājs - dr. Andris Skride