Nolikums Dzelzavas pamatskolā

Gleznotāja Arija Skrides prēmija Dzelzavas pamatskolā

Gleznotāja Arija Skrides (1906-1987) prēmijas par Dzelzavas pamatskolas skolēnu sasniegumiem mācību darbā un aktīvu radošo darbību nolikums.


 

I. Vispārīgie noteikumi          

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā pasniedzama Arija Skrides prēmija skolēniem, kas izrāda centību mācību darbā un aktivitāti radošajā jomā Dzelzavas pamatskolā (turpmāk tekstā minēts kā – nolikums).

2. Nolikums attiecas uz Dzelzavas pamatskolas skolēniem.

3. Skolēniem ir iespēja kandidēt uz vienreizēju prēmiju EUR 50 apmērā mācību gada I. un II. semestrī.

II . Mērķis un uzdevumi

4.  Nolikuma mērķis ir motivēt skolēnus censties gūt panākumus, attīstīt savas radošās izpausmes. 

5. Nolikuma uzdevumi:

5.1. popularizēt novadnieka, ainavu gleznotāja Arija Skrides piemiņu;

5.2. veicināt skolēnu izaugsmi;

5.3. noskaidrot un atbalstīt veiksmīgākos, kā arī radošākos skolēnus;

5.4. padziļināt skolēnu interesi par mācībām, mākslu;

5.5. veidot atbildīgu skolēnu attieksmi pret mācību darbu.

III. Vērtēšana

6. Prēmija tiks izsniegta vismaz 2 skolēniem katru mācību semestri eksaktajās zinātnēs un II. semestrī vizuālajā mākslā.

6.1. Prēmija 8.- 9. klašu skolēniem eksaktajās zinātnēs. Prēmiju saņem skolēns, kuram ir lielākā atzīmju summa eksaktajos priekšmetos (ģeogrāfija, bioloģija, fizika, ķīmija, matemātika):

6.1.1. vienādas atzīmju summas gadījumā  priekšroka olimpiāžu un konkursu dalībniekiem;

6.1.2. minimālā atzīme prēmijas saņemšanai – 6 balles;

6.1.3. ja uz prēmiju kandidē 3 un vairāk skolēni ar vienādu augstāko atzīmi un vienādu papildus aktivitāšu skaitu, balvu saņem tas, kuram augstāka vieta olimpiādē vai konkursā;

6.1.4. ja vērtējums un aktivitāšu rezultāti ir vienādi, balvas fonds tiek dalīts uz kandidātu skaitu.

6.1.5. prēmija tiek pasniegta I. un II. mācību semestrī;

6.2. Prēmija vizuālajā mākslā 1. - 9.klašu skolēniem. Prēmija tiks izsniegta skolēnam, kurš izrāda īpašu talantu vizuālajā mākslā:

6.2.1. prēmijas ieguvēju nosaka konkursa kārtā ko organizē Dzelzavas pamatskolā ( turpmāk tekstā skola) pēc fonda pārstāvja izvirzītas tēmas.

6.2.2. konkursa darbi tiek vērtēti divās grupās: 1.-4. klašu grupā un 5.-9. klašu grupā:

6.2.3. konkursa darbus skola nosūta fonda pārstāvim izvērtēšanai;

6.2.4. prēmijas ieguvēju nosaka fonda pārstāvja izveidota neatkarīgu ekspertu komisija;

6.2.5. prēmija tiek pasniegta II. mācību semestrī.

7. Abās prēmijas kategorijās iespējams apbalvot divus skolēnus. Iespējama arī atsevišķas prēmijas pasniegšana par radošu darbu vai aktivitāti valsts mērogā, kas apliecina piederību Dzelzavas pamatskolai, saskaņojot ar fonda pārstāvi.

8. Kandidātus izvērtē un prēmijas ieguvējus nosaka skolas Pedagoģiskā padome, saskaņojot ar fonda pārstāvi.

9. Apbalvojamo skolēnu sarakstu direktors apstiprina ar rīkojumu.

 

Prēmijas dibinātājs - dr. Andris Skride